Δευτέρα, 17 Φεβρουαρίου 2014

Δύο ορισμοί για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (διεθνείς συναντήσεις)«Η Π.Ε. είναι η διαδικασία αναγνώρισης αξιών και διασαφήνισης εννοιών για την ανάπτυξη των ικανοτήτων και των στάσεων που είναι απαραίτητες για την κατανόηση και την εκτίμηση της αλληλοσυσχέτισης ανθρώπου, πολιτισμού και βιοφυσικού περιβάλλοντος. Η Π.Ε. συνεπάγεται επίσης άσκηση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και τη διαμόρφωση ενός κώδικα συμπεριφοράς του κάθε ατόμου γύρω από τα προβλήματα που αφορούν στην ποιότητα του περιβάλλοντος». I.U.C.N. (ed) International Working Meeting on Enviromental Education in the School Curricium, Carson City – Nevada, U.S.A., June/July 1970.
«Η Π.Ε. δεν είναι τίποτε περισσότερο ή λιγότερο από μια εκπαίδευση των πολιτών (education au civisme) που συνίσταται στη δημιουργία πνεύματος προσωπικής στράτευσης και κοινωνικής υπευθυνότητας παράλληλα με μια συστηματική αντίληψη της σχέσης του ανθρώπου με τη φύση…» O’Riordan T., Environmentalism, Pion Ltd., London 1976

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου